Generalforsamling 2019

14. FEBRUAR 2019 kl. 17.00 på GRÅSTEN PLEJECENTER, KYSTVEJ 1, GRÅSTEN

Dagsorden iflg. vedtægter :
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Valg af 2 stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning
5 Arbejdet fremover, herunder budget
6 Indkomne forslag
7 Fastsættelse af kontingent
8 Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :
Svend Schütt, Carl Chr. Pedersen (Calli) og Henning Callesen (alle er villige til genvalg)
9 Valg af 2 suppleanter. På valg er :
Marianne Külper og Birgit Mathisen (begge er villige til genvalg)
10 Eventuelt


KGGO er vært ved Kong Fiddes Livret – der kan købes øl og vand
HUSK at ændringsforslag skal være formanden i hænde senest 31. januar
Tilmelding senest 7. februar nødvendig pga. forplejning
til mail@kggo.nu eller SMS til 61 71 46 07
På bestyrelsens vegne
Svend Schütt


Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring på generalforsamling den 14. februar 2019 :
§ 2 stk. 1-1 :
Nuværende tekst : foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et handicap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring og lave arrangementer. Vi skal ikke være en brokkeforening, men en forening, hvor vi vil tage positive briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen og ikke fylde hverdagen med ærgrelser og brokkerier.
Ændring : foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et handicap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring, lave arrangementer og deltage i sportsaktiviteter. Vi skal ikke være en brokkeforening, men en forening, hvor vi vil tage positive briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen og ikke fylde hverdagen med ærgrelser og brokkerier.


Begrundelse : ved optagelse i andre sportsklubber har foreningen erfaret, at det kan have betyd-ning, at det fremgår tydeligt i vores vedtægter, at vi har sportsaktiviteter.


§ 7 stk. 1 :
Nuværende tekst : foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalfor-samlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for en repræsen-tant fra den kommune, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med mere end halvdelen det samme år. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i lige årstal.


Ændring : foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for en repræsentant fra den kommune, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med mere end halvdelen det samme år. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i lige årstal.

Begrundelse : suppleanters valgperiode fremgår ikke tydeligt i vores nuværende vedtægter

Indkald i PDF

Regnskab i PDF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *