Indkaldelse til KGGO´s ordinær generalforsamling

Torsdag den 3. marts kl. 16.00 i Idrætslokale 3 i Ahlmannsparken

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller 2 personer

4. Formandens beretning

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Arbejdet fremover

8. Indkommende forslag

9. Valg af bestyrelse

På valg er:

Bestyrelsesmedlem, Christen Mathiesen – genopstiller

Kasserer Susan Rehfeldt – genopstiller

Bestyrelsesmedlem Kim Christensen – genopstiller

10. Valg af suppleant(er)

Birgit Odelia Mathiesen– genopstiller og Maria Nebel Johannsen – genopstiller

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

Af hensyn til forplejning så er tilmelding nødvendigt, senest den 25. februar, til Formanden på tlf.

61714607, gerne i form af SMS

Med venlig hilsen

Bestyrelsen