Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Hermed indbydes medlemmer af KGGO og andre interesserede til den ordinære generalforsamling.

Torsdag den 16. feb. 2023 kl. 16.00 i idrætslokale 3 Ahlmannsparken Gråsten. (i kælderen)

DAGSORDEN:

1.                  Valg af referent

2.                  Valg af dirigent

3.                  Formandens beretning

4.                  Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent

5.                  Behandling af indkomne forslag Skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.                  Valg til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Henning Callesen ønsker ikke genvalg, Bestyrelsesmedlem Conny Pedersen ønsker genvalg

7.                  Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for et år) , Birgit Odelia Mathiesen ønsker genvalg, Maria Nebel ønsker ikke genvalg

8.                  Eventuelt

Sædvanen tro er foreningen vært ved et traktement.

Tilmelding til Svend på SMS 61714607 eller på mail@kggo.nu senest torsdag den 9. februar.

På bestyrelsens vegne

Svend Schütt Formand KGGO